PODZIĘKOWANIE

Burmistrzom, Starostom, Wójtom, Sołtysom i Radnym Organizacji Samorządowych RP

Szanowni Państwo!

Stowarzyszenie POLSKA wolna od GMO, Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi ICPPC oraz Koalicja dla Polski wolnej od GMO
dziękuje przedstawicielom samorządów lokalnych z całej Polski za współpracę i czynne zaangażowanie w informowanie rolników o stanie prawnym dotyczącym materiału siewnego i GMO.
Wam – Burmistrzom, Starostom, Wójtom, Sołtysom i Radnym Waszych społeczności lokalnych, które powierzyły Wam sprawy teraźniejszości i przyszłości swoich Małych Ojczyzn, składamy wyrazy szacunku i podziękowania za niezwłoczne przekazywanie rolnikom naszych materiałów informacyjnych o obowiązującej od grudnie 2012 r Ustawie o nasiennictwie, która dopuszcza do obrotu i sprzedaży materiał siewny GMO oraz o obowiązujących od 28.01.2013 r. Rozporządzeniach zakazujących upraw GMO kukurydzy MON 810 i GMO ziemniaka AMFLORA. Celem naszej akcji informacyjnej było dotarcie do rolników przed zakupami przez nich materiału siewnego do wiosennych siewów, aby zapoznali się z pułapką, jaka czyha w centralach nasiennych sprzedających zakazane nasiona oraz z konsekwencjami jakie poniosą w przypadku wysiania tych nasion.
Niezmiernie ważne jest zrozumienie i docenienie pozycji rolnika w procesie wytwórczym żywności oraz zrozumienie, że GMO nie rozwiązuje problematyki wyżywienia ludzi, lecz doprowadzić może do zniewolenia oraz uzależnienia od patentujących nasiona korporacji, dążących do maksymalizacji zysków i zawładnięcia rolnikami i konsumentami.
Polsce nie są potrzebne w rolnictwie kosztowne i ryzykowne technologie inżynierii genetycznej, lecz potrzebna jest sprzyjająca rolnikom i chroniąca polską gospodarkę i zdrowie konsumentów polityka rolna. Nasze tradycyjne rolnictwo dostarcza na rynek dobrą i poszukiwaną żywność. Polscy rolnicy są w stanie zabezpieczyć potrzeby żywnościowe Polaków, a nadwyżki wyeksportować w postaci dobrych i zdrowych, poszukiwanych na rynku europejskim produktów żywnościowych.
Zatroszczcie się o rolników w Waszych powiatach i gminach wspierajcie ich w działaniach na rzecz zrównoważonego rozwoju ich gospodarstw, ochrony własności i wolności, ochrony naturalnej bioróżnorodności i środowiska naturalnego. Inicjujcie formy współpracy miasto – wieś, kooperatywy, spółdzielnie lub inne formy organizacji lokalnego rynku żywnościowego.

Z poważaniem
Anna Szmelcer Stowarzyszenie POLSKA WOLNA OD GMO
Sir Julian Rose, prezes Międzynarodowej Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi
Anna Bednarek, dr Roman Andrzej Śniady,Jadwiga Łopata, Paweł Połanecki, w imieniu Komisji Sterującej Koalicji POLSKA WOLNA OD GMO