Dane kontaktowe

ul. Jagiellońska 21

44-100 Gliwice

REGON: 241819064

NIP: 6312625055

KRS: 0000373624

Darowizny na rzecz stowarzyszenia :

numer konta:

53 1600 1172 1898 0461 3000 0001

BNP Paris Bank


e-mail:


polskawolnaodgmo@o2.pl

Newsy
Maj 2020
P W Ś C P S N
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Monthly Archives: Maj 2020

PROTOKÓŁ Walnego Zebrania Sprawozdawczo Wyborczego Stowarzyszenia Polska Wolna od GMO

1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia – Anna Szmelcer,

Przewodnicząca otwarła zebranie, przywitała zebranych i poinformowała, że zebranie jest prawomocne i rozpoczyna się statutowo w II terminie.
2. Wybór Przewodniczącego i Protokolanta Walnego Zebrania:

Wybrano jednoglosnie na Przewodniczącą Zebrania Annę Szmelcer,

na Protokolanta Annę Bednarek

Przewodnicząca zebrania przedstawiła Program obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczo Wyborczego Stowarzyszenia PWoGMO i poddała pod głosowanie Członkom Stowarzyszenia – jednogłośnie przyjęto porządek obrad Walnego Zebranie Członków Stowarzyszenia Polska Wolna od GMO
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej, Wyborczej, Uchwał i Wniosków.

Przewodniczący Komisji – Edyta Jaroszewska Nowak,

Członkinie – Dorota Staszewska, Elżbieta Tomasz – wybrano jednogłośnie
4. Sprawozdanie z działalności Zarządu i Sprawozdanie Finansowe za rok 2019 przedstawiła Przewodnicząca Zarządu Stowarzyszenia Anna Szmelcer.

5 Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej przedstawiła Przewodniczaca Komisji Rewizyjnej Anna Bednarek.
6. Dyskusja nad przedłożonymi sprawozdaniami koncentrowała się na ocenie dotychczasowo podejmowanych działań dla ochrony tradycyjnego, ekologicznego kierunku rozwoju polskiej wsi i oceny zagrożeń , które pojawiają się w związku z rozwojem nauki i próbami wprowadzanie nowych technologii GMO. Istnieje aktualnie pilna konieczność aktualizacji Definicji GMO i zakazu stosowania i uwalniania do środowiska naturalnego GMO. Jest to bardzo ważna sprawa dotycząca zarówno rolników i wytwórców żywności jak i konsumentów. Wszyscy mają prawo do rynku zdrowej , bezpiecznej żywności, a zatem i obowiązek wysiłku i działań dla dobra wspólnego teraźniejszych i przyszłych pokoleń całego Stworzenia. Jakość gleb warunkuje jakość wytwarzanej żywności. Konieczny jest zakaz stosowania w rolnictwie glifosatu i innych toksycznych związków , pestycydów i herbicydów. Równie ważnym tematem dyskusji były nowe technologie telekomunikacyjne w szczególności 5G stanowiąca zagrożenie dla życia i zdrowia, dla rolnictwa naturalnego, dla agroekologii i bioróżnorodności ekosystemów.

7. Po wysłuchaniu dyskusji Komisja Rewizyjna wystąpiła z wnioskiem o zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2019 i udzielenie Władzom Stowarzyszenia PWoGMO absolutorium.
Wynik głosowania:

Sprawozdanie z działalności Zarządu przyjęto jednogłośnie.

Sprawozdanie finansowe przyjęto z jednym głosem wstrzymującym się.

8.Głosowanie nad udzieleniem absolutorium organom Stowarzyszenia:
Podjęcie uchwały nr 1/2020 Walnego Zebrania Członków w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia i sprawozdania finansowego za rok budżetowy 2019 – przyjęto jednogłośnie
Podjęcie uchwały nr 2/ 2020 Walnego Zebrania Członków w sprawie udzielenia
absolutorium Władzom Stowarzyszenia – przyjęto jednogłośnie
9. Podziękowanie Władzom Stowarzyszenia za dotychczasową działalność i przystąpienie do wyborów nowych władz Stowarzyszenia PWoGMO.

10. Komisję Skrutacyjną,Wyborcza,Uchwał i Wniosków przeprowadziła wybory nowych władz Stowarzyszenia:

Kandydatury do Zarządu:

Anna Szmelcer

Grzegorz Sacharuk

Anna Bednarek

Kandydaci do Komisji Rewizyjnej:

Jarosław Kusyk

Józef Nowak

Joanna Janowska Dobiszewska

Wybory odbyły się tajnie. Przewodnicząca Zebrania i Komisję Skrutacyjną,Wyborcza,Uchwał i Wniosków zaproponowały sposób tajnego głosowania:

Skreślenie Kandydata na karcie – mandacie wyborczym oznacza, że kandydatura jest odrzucona przez głosującego członka Stowarzyszenia – sposób głosowania przyjęto jednogłośnie przez Walne Zebranie.

Po przeprowadzeniu wyborów Komisja Skrutacyjna,Wyborcza,Uchwał i Wniosków zebrała mandaty wyborcze i po zliczeniu głosów ogłosiła,że kandydaci jednogłośni zostali przyjęci przez Walne Zebranie do Władz Stowarzyszenia PWoGMO.

11. Ogłoszenie 10 min przerwy na ukonstytuowanie się Władz Stowarzyszenia

12.Przewodniczący zebrania oddała głos nowym Władzom Stowarzyszenia, które poinformowały o ukonstytuowaniu się:

Zarząd:

Anna Szmelcer – Przewodnicząca

Sacharuk – Wice Przewodniczący

Anna Bednarek – Skarbnik

Komisja Rewizyjna:

Jarosław Kusyk – Przewodniczacy

Józef Nowak – Członek

Joanna Janowska – Dobiszewska – Członkini

13. Przedstawienie planów programowych i budżetowych na rok 2020.

Nowo wybrane Władze podziękowały za obdarzenie zaufaniem i przedstawiły planowane kierunki działań statutowych na rzecz Polski wolnej od GMO i suwerennej żywnościowo.

W tym celu w dalszym ciągu będą podejmowane działania na rzecz budowy i umacniania relacji miasto – wieś, rolnik – konsument. Agroekologia i edukacja społeczeństwa, sprzedaż bezpośrednio od rolnika, troska o jakość gleby – żywicielki, o Ziemię – wspólny Dom, gdzie to człowiek z ostrożnością i uważnością, miłością do Stworzenia winien z mądrością służyć dobru wspólnemu, będą zadaniami, które pozwolą realizować cele statutowe Stowarzyszenia. Konieczne są dalsze działania na rzecz Polski wolnej od GMO i wolnej od technologii telekomunikacyjnej 5G od glifosatu i innych toksycznych związków wykorzystywanych w rolnictwie i produkcji żywności.

Ważnym zadaniem dla wszystkich członków Stowarzyszenia jest podejmowanie lokalnych inicjatyw np ” Zamieniamy trawniki na warzywniki”, a także włączanie się w lokalne wydarzenia kulturalne, harcerskie,gospodarcze i samorządowe np lokalne pikniki szkolenia dla rolników, Świętowanie Dożynek, Święto Ziemi, Świętowanie Stworzenia, edukacja od przedszkola do seniora, odbudowa więzi międzypokoleniowych, odbudowa etosu pracy – służby rolnika dla Ziemi i lokalnych społeczności dla suwerenności żywnościowej, zdrowia i bezpieczeństwa żywnościowego.

Budżet stowarzyszenia bedzie obejmował składki członkowskie i darowizny na cele statutowe oraz 1% podatku.

14. Przeprowadzenie przez Komisję Skrutacyjną, Wyborczą, Uchwał i Wniosków głosowania uchwał i wniosków Walnego Zebrania Sprawozdawczo Wyborczego Stowarzyszenia Polska Wolna od GMO:

Uchwała nr 3/ 2020 ws przeznaczenia środków z 1% na cele statutowe Stowarzyszenia – przyjęto jednogłośnie,

Uchwała nr 4/2020 ws zatwierdzenia przez Walne Zebranie Zarządu Stowarzyszenia PWoGMO składu Zarządu Stowarzyszenia:

Anna Szmelcer – Przewodnicząca

Sacharuk – Wice Przewodniczący

Anna Bednarek – Skarbnik

– przyjęto jednogłośnie

Uchwała nr 5/2020 ws zatwierdzenia przez Walne Zebranie Zarządu Stowarzyszenia PWoGMO składu Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia:

Jarosław Kusyk – Przewodniczacy

Józef Nowak – Członek

Joanna Janowska – Dobiszewska – Członkini

– przyjęto jednogłośnie

15. Przedstawienie przez Przewodniczącą Komisji Edytę Jaroszewska Nowak Walnemu Zebraniu Sprawozdania Komisję Skrutacyjnej, Wyborczej, Uchwał i Wniosków z obrad.- przyjęto jednogłośnie sprawozdanie będące wynikiem dyskusji zebranych i pracy Członków Stowarzyszenia.

Wnioski przyjęte wytyczają Stowarzyszeniu główne kierunki prężnej działalności statutowej na rzecz ratowania wsi będącej strategicznym celem rozwoju gospodarczego Polski . Koniecznością jest kontynuowanie zintegrowanej z wszystkimi środowiskami dobrej woli walki o Polskę Wolną od GMO, Wolną od 5G, Wolną od glifosatu i chemii rolniczej wyniszczającej zdrowie i degradującej środowisko naturalne, o wieś będącą źródłem dobrej żywności, o umacnianie relacji ROLNIK – KONSUMENT i doprecyzowanie Ustawy i Rozporządzeń dt. Ustawy o Handlu Detalicznym, o suwerenność i bezpieczeństwo żywnościowe, o wolność i bioróżnorodność, o zachowanie wartości i tradycji kulturowych.

16.Zakończenie obrad, podziękowanie za aktywną działalność Członków i mobilizacja do promowania celów i osiągnięć Stowarzyszenia, aby pozyskać nowych członków, współpracowników oraz środki na działalność statutowa z 1% podatku.

Protokołowała Przewodnicząca Walnego Zebrania

Anna Bednarek Anna Szmelcer

  • Strona korzysta z plików cookies. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies.