Dane kontaktowe

ul. Jagiellońska 21

44-100 Gliwice

REGON: 241819064

NIP: 6312625055

KRS: 0000373624

Darowizny na rzecz stowarzyszenia :

numer konta:

53 1600 1172 1898 0461 3000 0001

BNP Paris Bank


e-mail:


polskawolnaodgmo@o2.pl

Newsy
Styczeń 2021
P W Ś C P S N
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Bez kategorii

PROTOKÓŁ Walnego Zebrania Sprawozdawczo Wyborczego Stowarzyszenia Polska Wolna od GMO

1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia – Anna Szmelcer,

Przewodnicząca otwarła zebranie, przywitała zebranych i poinformowała, że zebranie jest prawomocne i rozpoczyna się statutowo w II terminie.
2. Wybór Przewodniczącego i Protokolanta Walnego Zebrania:

Wybrano jednoglosnie na Przewodniczącą Zebrania Annę Szmelcer,

na Protokolanta Annę Bednarek

Przewodnicząca zebrania przedstawiła Program obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczo Wyborczego Stowarzyszenia PWoGMO i poddała pod głosowanie Członkom Stowarzyszenia – jednogłośnie przyjęto porządek obrad Walnego Zebranie Członków Stowarzyszenia Polska Wolna od GMO
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej, Wyborczej, Uchwał i Wniosków.

Przewodniczący Komisji – Edyta Jaroszewska Nowak,

Członkinie – Dorota Staszewska, Elżbieta Tomasz – wybrano jednogłośnie
4. Sprawozdanie z działalności Zarządu i Sprawozdanie Finansowe za rok 2019 przedstawiła Przewodnicząca Zarządu Stowarzyszenia Anna Szmelcer.

5 Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej przedstawiła Przewodniczaca Komisji Rewizyjnej Anna Bednarek.
6. Dyskusja nad przedłożonymi sprawozdaniami koncentrowała się na ocenie dotychczasowo podejmowanych działań dla ochrony tradycyjnego, ekologicznego kierunku rozwoju polskiej wsi i oceny zagrożeń , które pojawiają się w związku z rozwojem nauki i próbami wprowadzanie nowych technologii GMO. Istnieje aktualnie pilna konieczność aktualizacji Definicji GMO i zakazu stosowania i uwalniania do środowiska naturalnego GMO. Jest to bardzo ważna sprawa dotycząca zarówno rolników i wytwórców żywności jak i konsumentów. Wszyscy mają prawo do rynku zdrowej , bezpiecznej żywności, a zatem i obowiązek wysiłku i działań dla dobra wspólnego teraźniejszych i przyszłych pokoleń całego Stworzenia. Jakość gleb warunkuje jakość wytwarzanej żywności. Konieczny jest zakaz stosowania w rolnictwie glifosatu i innych toksycznych związków , pestycydów i herbicydów. Równie ważnym tematem dyskusji były nowe technologie telekomunikacyjne w szczególności 5G stanowiąca zagrożenie dla życia i zdrowia, dla rolnictwa naturalnego, dla agroekologii i bioróżnorodności ekosystemów.

7. Po wysłuchaniu dyskusji Komisja Rewizyjna wystąpiła z wnioskiem o zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2019 i udzielenie Władzom Stowarzyszenia PWoGMO absolutorium.
Wynik głosowania:

Sprawozdanie z działalności Zarządu przyjęto jednogłośnie.

Sprawozdanie finansowe przyjęto z jednym głosem wstrzymującym się.

8.Głosowanie nad udzieleniem absolutorium organom Stowarzyszenia:
Podjęcie uchwały nr 1/2020 Walnego Zebrania Członków w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia i sprawozdania finansowego za rok budżetowy 2019 – przyjęto jednogłośnie
Podjęcie uchwały nr 2/ 2020 Walnego Zebrania Członków w sprawie udzielenia
absolutorium Władzom Stowarzyszenia – przyjęto jednogłośnie
9. Podziękowanie Władzom Stowarzyszenia za dotychczasową działalność i przystąpienie do wyborów nowych władz Stowarzyszenia PWoGMO.

10. Komisję Skrutacyjną,Wyborcza,Uchwał i Wniosków przeprowadziła wybory nowych władz Stowarzyszenia:

Kandydatury do Zarządu:

Anna Szmelcer

Grzegorz Sacharuk

Anna Bednarek

Kandydaci do Komisji Rewizyjnej:

Jarosław Kusyk

Józef Nowak

Joanna Janowska Dobiszewska

Wybory odbyły się tajnie. Przewodnicząca Zebrania i Komisję Skrutacyjną,Wyborcza,Uchwał i Wniosków zaproponowały sposób tajnego głosowania:

Skreślenie Kandydata na karcie – mandacie wyborczym oznacza, że kandydatura jest odrzucona przez głosującego członka Stowarzyszenia – sposób głosowania przyjęto jednogłośnie przez Walne Zebranie.

Po przeprowadzeniu wyborów Komisja Skrutacyjna,Wyborcza,Uchwał i Wniosków zebrała mandaty wyborcze i po zliczeniu głosów ogłosiła,że kandydaci jednogłośni zostali przyjęci przez Walne Zebranie do Władz Stowarzyszenia PWoGMO.

11. Ogłoszenie 10 min przerwy na ukonstytuowanie się Władz Stowarzyszenia

12.Przewodniczący zebrania oddała głos nowym Władzom Stowarzyszenia, które poinformowały o ukonstytuowaniu się:

Zarząd:

Anna Szmelcer – Przewodnicząca

Sacharuk – Wice Przewodniczący

Anna Bednarek – Skarbnik

Komisja Rewizyjna:

Jarosław Kusyk – Przewodniczacy

Józef Nowak – Członek

Joanna Janowska – Dobiszewska – Członkini

13. Przedstawienie planów programowych i budżetowych na rok 2020.

Nowo wybrane Władze podziękowały za obdarzenie zaufaniem i przedstawiły planowane kierunki działań statutowych na rzecz Polski wolnej od GMO i suwerennej żywnościowo.

W tym celu w dalszym ciągu będą podejmowane działania na rzecz budowy i umacniania relacji miasto – wieś, rolnik – konsument. Agroekologia i edukacja społeczeństwa, sprzedaż bezpośrednio od rolnika, troska o jakość gleby – żywicielki, o Ziemię – wspólny Dom, gdzie to człowiek z ostrożnością i uważnością, miłością do Stworzenia winien z mądrością służyć dobru wspólnemu, będą zadaniami, które pozwolą realizować cele statutowe Stowarzyszenia. Konieczne są dalsze działania na rzecz Polski wolnej od GMO i wolnej od technologii telekomunikacyjnej 5G od glifosatu i innych toksycznych związków wykorzystywanych w rolnictwie i produkcji żywności.

Ważnym zadaniem dla wszystkich członków Stowarzyszenia jest podejmowanie lokalnych inicjatyw np ” Zamieniamy trawniki na warzywniki”, a także włączanie się w lokalne wydarzenia kulturalne, harcerskie,gospodarcze i samorządowe np lokalne pikniki szkolenia dla rolników, Świętowanie Dożynek, Święto Ziemi, Świętowanie Stworzenia, edukacja od przedszkola do seniora, odbudowa więzi międzypokoleniowych, odbudowa etosu pracy – służby rolnika dla Ziemi i lokalnych społeczności dla suwerenności żywnościowej, zdrowia i bezpieczeństwa żywnościowego.

Budżet stowarzyszenia bedzie obejmował składki członkowskie i darowizny na cele statutowe oraz 1% podatku.

14. Przeprowadzenie przez Komisję Skrutacyjną, Wyborczą, Uchwał i Wniosków głosowania uchwał i wniosków Walnego Zebrania Sprawozdawczo Wyborczego Stowarzyszenia Polska Wolna od GMO:

Uchwała nr 3/ 2020 ws przeznaczenia środków z 1% na cele statutowe Stowarzyszenia – przyjęto jednogłośnie,

Uchwała nr 4/2020 ws zatwierdzenia przez Walne Zebranie Zarządu Stowarzyszenia PWoGMO składu Zarządu Stowarzyszenia:

Anna Szmelcer – Przewodnicząca

Sacharuk – Wice Przewodniczący

Anna Bednarek – Skarbnik

– przyjęto jednogłośnie

Uchwała nr 5/2020 ws zatwierdzenia przez Walne Zebranie Zarządu Stowarzyszenia PWoGMO składu Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia:

Jarosław Kusyk – Przewodniczacy

Józef Nowak – Członek

Joanna Janowska – Dobiszewska – Członkini

– przyjęto jednogłośnie

15. Przedstawienie przez Przewodniczącą Komisji Edytę Jaroszewska Nowak Walnemu Zebraniu Sprawozdania Komisję Skrutacyjnej, Wyborczej, Uchwał i Wniosków z obrad.- przyjęto jednogłośnie sprawozdanie będące wynikiem dyskusji zebranych i pracy Członków Stowarzyszenia.

Wnioski przyjęte wytyczają Stowarzyszeniu główne kierunki prężnej działalności statutowej na rzecz ratowania wsi będącej strategicznym celem rozwoju gospodarczego Polski . Koniecznością jest kontynuowanie zintegrowanej z wszystkimi środowiskami dobrej woli walki o Polskę Wolną od GMO, Wolną od 5G, Wolną od glifosatu i chemii rolniczej wyniszczającej zdrowie i degradującej środowisko naturalne, o wieś będącą źródłem dobrej żywności, o umacnianie relacji ROLNIK – KONSUMENT i doprecyzowanie Ustawy i Rozporządzeń dt. Ustawy o Handlu Detalicznym, o suwerenność i bezpieczeństwo żywnościowe, o wolność i bioróżnorodność, o zachowanie wartości i tradycji kulturowych.

16.Zakończenie obrad, podziękowanie za aktywną działalność Członków i mobilizacja do promowania celów i osiągnięć Stowarzyszenia, aby pozyskać nowych członków, współpracowników oraz środki na działalność statutowa z 1% podatku.

Protokołowała Przewodnicząca Walnego Zebrania

Anna Bednarek Anna Szmelcer

W Warszawie 2020.03.06 r. odbyła się konferencja pt.” Wspólne działania dla dobra obecnych i przyszłych pokoleń Polaków. „

Tematem wiodącym  było zagrożenie ze strony herbicydów dla zdrowia i środowiska przez stosowane ich w rolnictwie jak i  leśnictwie .

PROTOKÓŁ Walnego Zebrania Sprawozdawczo Wyborczego Stowarzyszenia Polska Wolna od GMO – LINK

Poniżej materiały prezentujące zagrożenia związane ze stosowaniem glifosatu:

Prezentacja „Zagrożenia ze strony glifosatu i Roundupu. Czas na zakaz stosowania glifosatu w Polsce” – Dr Jacek J. Nowak, em. prof. SW, doradca Międzynarodowej Koalicji dla Ochrony Polskiej Wsi (ICPPC) i Stowarzyszenie Polska Wolna od GMO

Glifosat: wpływ herbicydu o działaniu ogólnym na ludzi i zwierzęta – Monika Krüger, Jürgen Neuhaus, Arwad Shehata, Wieland Schrüdl – Instytut Bakteriologii i Mikologii, Universytet Leipzig

Zagrożenia ze strony glifosatu i Roundupu, najszerzej używanych w uprawach GMO – raport opracował dr Jacek J. Nowak, em. prof. SW Warszawa, październik

CZARNA LISTA posłów którzy zagłosowali ZA dziurawą ustawą o uprawach GMO w Polsce!

CZARNA LISTA posłów . PIS złamało obietnice wyborcze. Posłowie korporacyjni.

 

Pod poniższym linkiem możecie zaczerpnąć informacji na temat tego, kto i jak głosował nad dziurawą ustawą o GMO, która np. zezwala na utajnianie nazwy przedsiębiorcy, który będzie uprawiał GMO i nie zabezpiecza w żaden sposób rolnika konwencjonalnego bądź ekologicznego przed zanieczyszczeniem upraw materiałem GMO.

Głosuj za Polską Wolna od GMO

Głosuj za Polską Wolna od GMO

Dwie BARDZO WAŻNE sprawy:

1. Głosuj na Edytę Jaroszewską-Nowak, wspaniałą rolniczkę, z którą od lat walczy o Polskę wolną od GMO i dobrej jakości żywność.
Edyta otrzymała nominację Kapituły Redakcji „Głosu Koszalińskiego” do tytułu Osobowość Roku 2017 w kategorii: „Samorządność i społeczność lokalna”. Kapituła doceniła pierwsze w Polsce referendum dotyczące zakazu GMO, którego „głównym motorem” była Edyta.
Plebiscyt można śledzić na stronach serwisu pod adresem http://www.gk24.pl/…/osobowosc-roku-2017-powiat-swidwinski…/
UWAGA! Zagłosować może każdy wysyłając SMS pod nr 72355 o treści GKSS.50
Głosowanie potrwa do 6 lutego do godziny 22.

2. Jak wiecie zakończyły się prace w Komisji nad rządowym projektem ustawy o GMO (*), w którym jest wiele furtek umożliwiających uprawy GMO. UWAGA! Teraz ten projekt będzie głosowany w sejmie, prawdopodobnie na posiedzeniu w dniach 25 i 26 stycznia 2018 r. Głosować będą wszyscy posłowie.

KONIECZNIE!!! umów się na spotkania z posłami ze swojego okręgu wyborczego i domagaj się:
– głosowania za Polską wolną od GMO,
– zgłaszania poprawek, których domagała się strona społeczna (**) a które zostały odrzucone przez Komisję,
– w przypadku posłów PiS dotrzymania przedwyborczych obietnic (korzystajcie np. z tego pod ***)
Jeśli nie uda się osobiste spotkanie z posłem/posłami/ to zadzwoń/napisz do posłów domagając się powyższego.

(*) Końcowe posiedzenie Komisji odbyło się 10.01.2018
Projekt ustawy o zmianie ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw
http://orka.sejm.gov.pl/…/69E80A08C65303A4…/%24File/1424.pdf

SPRAWOZDANIE PODKOMISJI NADZWYCZAJNEJ
http://orka.sejm.gov.pl/opini…/…/spr_1424/$file/spr_1424.pdf

(**)Znaczenie ustawy o zmianie ustawy o GMO i jakich poprawek strony społecznej posłowie nie chcieli uchwalić na posiedzeniu dn. 10.01.2018
http://www.icppc.pl/…/wp…/uploads/2018/01/ozmianieustawy.doc

Poprawki strony społecznej do ustawy o GMO
http://www.icppc.pl/…/poprawki-strony-spolecznej-do-ustawy…/

(***)Jeszcze w 2011 r. sam Jarosław Kaczyński deklarował:
„Jednocześnie składam publiczne przyrzeczenie i zobowiązanie: jeśli Prawo i Sprawiedliwość wygra najbliższe wybory i stworzy większość parlamentarną, całkowity zakaz upraw roślin GMO w Polsce wprowadzimy niezwłocznie!”
http://niezalezna.pl/14812-kaczynski-wprowadzimy-zakaz-upra…
W 2011 „Lider PiS odwołał się również do Polaków: „Wyrażam wdzięczność i szacunek dla tysięcy Polaków, działaczy organizacji społecznych i wszystkich ludzi dobrej woli, którzy aktywnie protestują przeciw tej złej ustawie i domagają się od Prezydenta RP odmowy jej podpisania. W pełni solidaryzuje się z tymi protestami i mam nadzieję, że okażą się one skuteczne.”
dalej w 2011
„Jarosław Kaczyński wyraźnie popiera zakaz upraw genetycznie modyfikowanych w Polsce. Zdaniem prezesa: „W słowach polityków koalicji (chodzi o PO i PSL) słyszę nierzadko, że są przeciw GMO, niestety w czynach niebezpiecznie otwierają Polskę na to zagrożenie. Jest to postawa pełna politycznej hipokryzji, wskazująca, że obecna koalicja i rząd bardziej dbają o interesy wielkich koncernów, niż o zdrowie i bezpieczeństwo Polaków”.
http://wolnapolska.pl/…/kaczyski-jeli-wygr…/menu-id-177.html

Posłowie PiS wpuszczają GMO do Polski

Zakończyły się prace w Komisji Ochrony Środowiska i Leśnictwa oraz Rolnictwa i Rozwoju Wsi nad rządowym projektem ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych (druk nr 1424).
Podczas czytania ustawy na posiedzeniach połączonych Komisji strona społeczna jasno wskazała wszystkie niebezpieczne dla rolników i konsumentów zapisy, co więcej – przedstawiła konkretne propozycje poprawek. Niestety zdecydowana (!) większość tych propozycji została zignorowana.

Wobec braku wpływu na kształt ustawy i arogancji posłów strona społeczna w geście protestu opuściła obrady Komisji.

Aż trudno uwierzyć, że tak nieprecyzyjny, niejasny dokument prezentuje się nam, Polakom, jako propozycję ustawy mającej <<zabezpieczyć Polskę w stu procentach przed uprawami GMO>>. To nie do pomyślenia, że taki dokument nazywa się ustawą.

UWAGA!
Prawdopodobnie w przyszłym tygodniu odbędzie się II czytanie tego projektu podczas posiedzenia Sejmu. Poprawki są w dalszym ciągu możliwe do przyjęcia. Naciskajcie na swoich posłów aby zgłaszali poprawki, które nie zostały przyjęte.

NAGRANIA Z KOMISJI:
NTV
https://www.youtube.com/watch?v=sR-HZHSwvaU
https://www.youtube.com/watch?v=ix1Ev6ka2lU
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/transmisje_arch.xsp#BA5AA001866ED049C125820A004A6CBD

Jeżeli ktoś może wspomóc finansowo nasze działania prosimy wpłacać darowizny
http://icppc.pl/index.php/pl/wesprzyj-nas.html

(*)Projekt ustawy o zmianie ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw
http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/69E80A08C65303A4C12580EC006B8088/%24File/1424.pdf

SPRAWOZDANIE PODKOMISJI NADZWYCZAJNEJ
http://orka.sejm.gov.pl/opinie8.nsf/nazwa/spr_1424/$file/spr_1424.pdf

Poprawki strony społecznej
http://www.icppc.pl/antygmo/2018/01/poprawki-strony-spolecznej-do-ustawy-o-gmo/

Obszar załączników

Podgląd filmu YouTube GMO – Burzliwie w Sejmie – 10.01.2018 – Strona społeczna w kuluarach aranżuje konferencj prasową

Posłowie do prokuratury

 

Prosimy o wsparcie duchowe , zaangażowanie w działaniu a także wsparcie  finansowe:

 

Stowarzyszenie Polska Wolna Od GMO

ul. Jagiellońska 21

44-100 Gliwice

REGON: 241819064  NIP: 6312625055  KRS: 0000373624

 

Darowizny na rzecz stowarzyszenia :

numer konta: 73 8457 0008 2008 0083 5035 0001  Bank Spółdzielczy .

 

Ostateczne najważniejsza batalia w Sejmie .

 

Ostateczne najważniejsza batalia w Sejmie .

 

Ministerstwo Środowiska i PiS wprowadzają w błąd Obywateli twierdząc, że nowa propozycja ustawy o GMO(*) w 100% zabezpiecza Polskę przed  uprawami GMO. Te propozycje PiS stwarzają wiele furtek!

 

Alarm! Ostatnie i decydujące posiedzenie łączonych komisji w sprawie ustawy o GMO(*) odbędzie się 10 stycznia 2018 (środa), godz. 11:00, Sejm, sala im. Wiesława Chrzanowskiego (nr 24, bud. G).

Koniecznie musimy doprowadzić do zmian w propozycji ustawy o GMO(*) w której są zapisy OTWIERAJĄCE Polskę na uprawy GMO.

 

UWAGA! Aby uczestniczyć w tym posiedzeniu należy zgłosić swoje uczestnictwo do Sekretariatu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi e-mail: krrw@sejm.gov.pl.

Dobrze jest potem upewnić się/potwierdzić telefonicznie, że odebrali e-mail.

 

Weź udział w tym posiedzeniu aby domagać się bezwarunkowego, ustawowego zakazu roślin GMO w Polsce.

 

(*) Projekt ustawy o zmianie ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw

http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/69E80A08C65303A4C12580EC006B8088/%24File/1424.pdf

 

SPRAWOZDANIE PODKOMISJI NADZWYCZAJNEJ

http://orka.sejm.gov.pl/opinie8.nsf/nazwa/spr_1424/$file/spr_1424.pdf

 

Poprawki strony społecznej

http://www.icppc.pl/antygmo/wp-content/uploads/2017/12/dlaposlow.rtf

http://www.icppc.pl/antygmo/wp-content/uploads/2017/12/propozycje.doc

http://www.icppc.pl/antygmo/wp-content/uploads/2017/12/propozycjev2.doc

 

Jeżeli ktoś może wspomóc finansowo nasze działania prosimy wpłacać darowizny

http://icppc.pl/index.php/pl/wesprzyj-nas.html

 

Z pozdrowieniami,

Jadwiga Łopata, Edyta Jaroszewska-Nowak i Julian Rose

 

==========================

Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi – ICPPC

34-146 Stryszów 156, Poland tel./fax +48 33 8797114 biuro@icppc.pl

www.icppc.pl www.gmo.icppc.pl www.eko-cel.pl

 

 

INFORMACJE DODATKOWE:

 

We wrześniu bieżącego roku odbyła się w Sejmie bardzo ważna konferencja, podczas której dr Apoteker z Francji przedstawił możliwości wprowadzenie skutecznego zakazu upraw GMO w zgodzie z przepisami UE.

 

Dr Apoteker stwierdził, że najskuteczniej uprawom GMO można zapobiec poprzez wprowadzenie w przepisach bardzo surowych kar za przypadkowe skażenie upraw nie-GMO oraz obowiązku ubezpieczenia się podmiotów mających zamiar prowadzić uprawy GMO od przypadkowego skażenia upraw nie-GMO.

Żadne(!) z tych możliwości nie znalazły się w rządowym projekcie ustawy!

 

Alarm spotykamy się w sejmie

Szanowni Rolnicy, Szanowni Konsumenci

KORPORACJE, RZĄDY, ŚWIATOWE INSTYTUCJE SYSTEMATYCZNIE I CELOWO NISZCZĄ ROLNIKÓW bo kto ma w ręku żywność ten rządzi światem.
Pora abyśmy się poczuli gospodarzami własnej ziemi. KONIECZNY JEST WSPÓLNY OPÓR.
Koniecznie ale to koniecznie(!) przyjedźcie do Sejmu na posiedzenia komisji w sprawie projektu ustawy o GMO(*).
UWAGA! Jeśli pozwolimy na to aby w Polsce były uprawy GMO to będzie to oznaczało wielkie(!) zwycięstwo korporacji. Dlatego musimy „stanąć murem” za poprawkami których celem jest całkowity zakaz upraw GMO w Polsce.
Dzisiaj Przewodniczący Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jarosław Sachajko, przekazał nam informacje o terminach posiedzeń:

21.11 o godz. 17:00 posiedzenie nadzwyczajnej podkomisji w sprawie GMO
22.11 o godz. 12:00 POSIEDZENIE KOMISJI w sprawie GMO
i jeszcze 22.11 w godz. 10:30 – 12:00 komisja rozpatrująca dezyderaty (jednym z tematów jest sprzedaż w sklepach)

UWAGA! Najważniejsze jest POSIEDZENIE KOMISJI w sprawie GMO 22 listopada o godz. 12:00. Na posiedzenia komisji 22 listopada zgłaszacie się SAMI do: Sekretariat Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi” krrw@sejm.gov.pl z kopią do biuro@icppc.pl, jsachajko@gmail.com
W razie problemów dzwońcie do Przewodniczącego Komisji Rolnictwa – Jarosław Sachajko: 609 858 811
Na posiedzenie podkomisji 21 listopada też zgłaszacie się SAMI do:
Sekretariat Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi” krrw@sejm.gov.pl, Przewodniczący Podkomisji Jan Duda Jan.Duda@sejm.pl z kopią do biuro@icppc.pl, jsachajko@gmail.com

INFORMACJE DODATKOWE PONIŻEJ.

(*) Chodzi o projekt ustawy o zmianie ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1424), który zawiera zapisy otwierające Polskę na uprawy GMO:
„…Dopuszcza się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prowadzenie uprawy GMO (!!!) wyłącznie na gruntach rolnych w strefie wskazanej do jej prowadzenia na określonym obszarze, zwanej dalej strefą prowadzenia uprawy GMO…”
Jeżeli ktoś może wspomóc finansowo nasze działania prosimy wpłacać darowizny http://icppc.pl/index.php/pl/wesprzyj-nas.html

INFORMACJE DODATKOWE:
Opinia prawna z Biura Analiz Sejmowych(*) w sprawie poprawek do rządowego projektu ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1424) wyraźnie pokazuje, że rządowa propozycja tej ustawy jest zła, zawiera wiele furtek, a nawet wrota, które pozwalają na prowadzenie upraw GMO w Polsce. Nie takiego rozwiązania oczekujemy od rządu PiS, partii, której członkowie od lat obiecywali, że po dojściu do władzy natychmiast wprowadzą całkowity zakaz GMO (nie tylko upraw, ale też innego stosowania GMO).
Jesteśmy ogromnie rozczarowani tym, że to właśnie rząd PiS manipuluje i oszukuje nas, w tym swoich wyborców, twierdząc, że wprowadza zakaz upraw GMO, gdy tymczasem wszystko opiera się na domniemaniu: że Minister…, że Rada Ministrów…, że Polska MOŻE/MOGŁABY wydać… – cytując z wyżej wspomnianej opinii prawnej:
…Rada Ministrów może, w drodze rozporządzenia, wprowadzić zakaz stosowania materiału siewnego określonych odmian…
…Rada Ministrów może, w drodze rozporządzenia, wprowadzić zakaz obrotu materiałem siewnym określonych odmian…
…Polska mogłaby zgłosić w odniesieniu do nich (w sytuacji pojawienia się nowych GMO, które mogłyby być uprawiane) kolejne zastrzeżenie…
Przecież rozporządzenie ministra to akt niższej rangi niż ustawa. Co więcej, rozporządzenie można zmienić z dnia na dzień. NIE UFAMY TAKIM ROZWIĄZANIOM.
POPIERAMY więc poprawki zgłoszone przez posła Jarosława Sachajkę – Kukiz’15, przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Poprawki te:
1. Spełniają oczekiwania zdecydowanej większości Polaków, którzy w podobnie jak mieszkańcy innych krajów nie chcą upraw GMO.
2. Przyczyniają się do realizacji wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE.
3. Wprowadzają całkowity i jednoznaczny zakaz upraw GMO nie pozostawiając żadnych furtek i niepewności.
W związku z powyższym DOMAGAMY SIĘ przyjęcia poprawek do projektu ustawy o zmianie ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1424) zgłoszonych przez posła Jarosława Sachajkę – Kukiz’15, przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
W ustawie, która ma na celu niedopuszczenie do upraw GMO, nie wolno umożliwiać ustanawiania stref wskazanych do uprawy GMO. Żaden z krajów członkowskich UE nie wprowadza w swoim ustawodawstwie możliwości tworzenia takich stref.
Aby zrealizować oczekiwania większości społeczeństwa polskiego – wyborców – i obietnice przedwyborcze PiS, trzeba wprowadzić w Polsce zakaz upraw GMO. Musi on być całkowity, jednoznaczny i zawarty w ustawie.

(*)Opinie: merytoryczna i prawna z Biura Analiz Sejmowych w sprawie poprawek do powyższej ustawy zgłoszonych przez posła Jarosława Sachajkę – Kukiz’15, Przewodniczącego Komisji Rolnictwa: http://www.icppc.pl/antygmo/2017/11/opinie

Projekt ustawy o zmianie ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/69E80A08C65303A4C12580EC006B8088/%24File/1424.pdf

Szczegółowe stanowisko i uzasadnienie naszych prawników (skrót) tutaj: http://www.icppc.pl/antygmo/wp-content/uploads/2017/05/stanowiskokancelarii.pdf

DODATKOWE propozycje naszych poprawek z uzasadnieniem tutaj: http://www.icppc.pl/antygmo/wp-content/uploads/2017/05/poprawki.pdf

http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=1424

UWAGA: Rząd nosi się z zamiarem wprowadzenia przymusowych szczepień dla dorosłych.

UWAGA: Rząd nosi się z zamiarem wprowadzenia przymusowych szczepień dla dorosłych.

To jawne bezprawie! Konsultacje będa trwały do 30 listopada. Każdy obywatel ma prawo wysłać uwagi do projektu.

Bardzo proszę zrobić to masowo tutaj: http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12304556/komentarz a dla organizacji tutaj: http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12304556/katalog/12466357#12466357

Proszę też o pilne podpisywanie DEKLARACJI WARSZAWSKIEJ â„Karty wolności wyboru w przyjmowaniu tzw. szczepień ochronnych”:  http://fundacja-qlt.pl/…

 

Małe zwycięstwo, walczymy dalej – Apel Prezydenta podczas dożynek w Spale

 

Małe zwycięstwo, walczymy dalej – Apel Prezydenta podczas dożynek w Spale

Prezydent Andrzej Duda 17 września podczas Dożynek w Spale zaapelował do ustawodawców o umożliwienie rolnikom sprzedaży produktów przetworzonych w gospodarstwie do hoteli, restauracji i do sklepów. Cytuję: „Ale proszę, aby pan minister i państwo posłowie przeanalizowali, czy nie można poszerzyć zakresu tej ustawy po to, aby polski rolnik mógł sprzedawać to, co wytworzy w swoim gospodarstwie, na swoich polach do hoteli, do restauracji, do sklepów tak, żeby również w te miejsca mogły trafiać towary bezpośrednio z ręki rolnika przynosząc temu rolnikowi dochód.” (8 min. 57 sek. https://youtu.be/Pc_fjARC4Zw?t=8m57s )

UWAGA! Nasze wysiłki przynoszą dobre rezultaty i mamy kolejny argument na komisję! TYLKO MUSIMY BYĆ TŁUMNIE W SEJMIE NA KOLEJNYM POSIEDZENIU W TEJ SPRAWIE.

UWAGA! Przypominamy Wam, że w czerwcu współorganizowaliśmy konferencję „PRAWDZIWE ROLNICTWO. PRAWDZIWA ŻYWNOŚĆ OD PRAWDZIWYCH ROLNIKÓW” w Belwederze pod patronatem Prezydenta Andrzeja Dudy. PROSIMY o dalsze podpisywanie i nagłaśnianie DEKLARACJI BELWEDERSKIEJ Karty Prawdziwego Rolnictwa i Prawdziwej Żywności.

Deklaracja z listą dotychczasowych sygnatariuszy: http://bezposrednioodrolnika.pl/deklaracja-belwederska-bardzo-zachecamy-do-podpisywania/

Jeżeli ktoś może wspomóc finansowo nasze działania prosimy wpłacać darowizny http://www.icppc.pl/antygmo/pomoz-kampani/

Zapraszamy Państwa do obejrzenia relacji filmowych z konferencji w Belwederze:http://bezposrednioodrolnika.pl/category/konferencja-w-belwederze/filmy-konferencja-w-belwederze/ i też na You Tube.

Z pozdrowieniami

Jadwiga Łopata i Julian Rose

  • Strona korzysta z plików cookies. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies.