List-petycja do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryka Kowalczyka

Dnia 7.02.2022 napisaliśmy list do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryka Kowalczyka w sprawie w sprawie zakazu stosowania materiału
siewnego odmian kukurydzy MON 810.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Henryk Kowalczyk
Warszawa, ul. Wspólna 30
e-mail: kancelaria@minrol.gov.pl

List-petycja dotyczy: konsultacji publicznych projektu rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakazu stosowania materiału siewnego odmian kukurydzy MON 810.

Szanowny Panie Ministrze,

W dniu 19 stycznia 2022 otrzymaliśmy pismo Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rozpoczęciu konsultacji publicznych projektu rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakazu stosowania materiału siewnego odmian kukurydzy MON 810.

Projekt rozporządzenia jest dobry, ALE TYLKO na dzień dzisiejszy.

Jest 7 lutego 2022, właśnie wyszedł suplement nr 1/2022, a lada dzień mogą wyjść kolejne suplementy do wspólnego katalogu, zwłaszcza że w zeszłym roku było ich aż 12.

Będzie to jeszcze przed terminami siewu kukurydzy.

W związku z powyższym domagamy się, aby Minister Rolnictwa :

a)     poczekał z opublikowaniem tego Rozporządzenia do ostatnich dni przed najwcześniejszymi terminami siewu kukurydzy,

b)     aby uaktualnił do tego czasu załącznik do Rozporządzenia (listę zakazanych odmian kukurydzy) o odmiany z kolejnego suplementu

c)     i dopiero wtedy wydał to Rozporządzenie.

Ponadto nadal nie uwzględniony został nasz wniosek z poprzedniego roku o każdorazową aktualizację listy, gdy nowe odmiany kukurydzy GMO zostaną wprowadzone do wspólnego katalogu w formie suplementu aktualizującego, co może się wydarzyć w krótkim czasie przed lub wręcz w trakcie okresu siewu.
Np. w 2020 aż 3 nowe odmiany GMO (Kontigos YG, Leonidas YG, Portofino YG)
wprowadził suplement nr 3 opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dopiero 14.4.2020, czyli po ogłoszeniu Rozporządzenia RM, a przed dniami siewu kukurydzy w Polsce. W takim przypadku nastąpiło udostępnienie fizyczne nowych odmian kukurydzy GMO do zasiewów już po wejściu w życie stosownego rozporządzenia zakazującego, które jednak nie obejmowało nowych odmian ujętych w suplemencie nr 3.

Protestujemy przeciwko takiej praktyce ponieważ umożliwia ona „obchodzenie” zakazu i w efekcie stosowanie w zasiewach materiału siewnego nowych odmian kukurydzy GMO wbrew intencji polskiego regulatora i społeczeństwa.

Wobec powyższego wnioskujemy o następujące zmiany i uzupełnienia, które powinny być uwzględnione w wyżej wspomnianym dokumencie.

1. Domagamy się, aby Minister Rolnictwa uzyskał szczegółową listę odmian, które mogą być jeszcze dopuszczone do stosowania w 2022 roku i umieścił te odmiany a priori w Rozporządzeniu.

Uzasadnienie: Z uwagi na fakt, że KE prowadzi ustawiczne prace dotyczące dopuszczenia do stosowania na terytorium UE dodatkowych odmian kukurydzy, a odmiany te nie występują na liście objętej zakazem upraw w ramach opiniowanego rozporządzenia, istnieje zagrożenie, że przed terminem siewów kukurydzy nasiona tych nowo dopuszczonych odmian zostaną udostępnione na Polskim rynku i wykorzystane do zasiewów jako nie wyszczególnione na liście zakazów.

Niepokoi nas, że lista odmian, załącznik do rozporządzenia RM dotyczy tylko odmian kukurydzy, które były lub są we wspólnym katalogu.

Tymczasem kończy się okres konsultacji publicznych w UE wprowadzania nowych odmian GM kukurydzy – źródła:

– Assessment of genetically modified maize MON 87427 × MON 87460 × MON 89034 × 1507 × MON 87411 × 59122 and subcombinations, for food and feed uses, under Regulation (EC) No 1829_2003 (application EFSA-GMO-NL-2017-139)

https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2021.6351

oraz

Assessment of genetically modified maize MON 88017 × MON 810 for renewal authorisation under Regulation (EC) No 1829_2003 (application EFSA‐GMO‐RX‐017) – – 2021 – EFSA Journal (https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2021.6375)

2. Wnioskujemy o każdorazową aktualizację listy do przedmiotowego Rozporządzenia, gdy wyjdzie nowy suplement dodający, zwłaszcza w okresie siewu, nowe GMO do wspólnego katalogu.

Uzasadnienie: Np. w 2020 aż 3 nowe odmiany GMO (Kontigos YG, Leonidas YG, Portofino YG) wprowadził suplement nr 3 opublikowany 14.4.2020 w Dzienniku Urzędowym Unii Europejski, czyli opublikowany już po wejściu w życie zeszłorocznego Rozporządzenia Rady Ministrów.

Obecnie, jest 7 lutego 2022, może wyjść kolejny suplement do wspólnego katalogu, zwłaszcza że w zeszłym roku było tych suplementów aż 12 (a w 2022 dopiero wyszedł jeden). Będzie to jeszcze przed terminami siewu kukurydzy.

Niezależnie od powyższego:

a) żądamy przedstawienia dowodów na efektywność kontroli w zakresie przestrzegania ww. zakazów w sytuacji gdy kontrola obejmuje jedynie 3% producentów kukurydzy w Polsce. W tym celu domagamy się przedstawienia szczegółowego raportu z kontroli zasiewów kukurydzy w roku 2021 pod kątem przestrzegania przez plantatorów zakazów przedmiotowego Rozporządzenia.

b) Niezależnie od powyższego ponownie żądamy wprowadzenia systemu powszechnie i skutecznej kontroli 100% zasiewów oraz 100% kontroli materiału siewnego w magazynach dystrybutorów i użytkowników oraz przedstawienia wyników tej kontroli do Naszej wiadomości oraz szerokiej opinii publicznej.  

Uzasadnienie: Brak zakazu importu nasion roślin GMO stwarza możliwość łatwego pozyskiwania genetycznie skażonego materiału siewnego  oraz  jego stosowania wbrew zakazom przedmiotowego rozporządzenia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb tego listu.

Z poważaniem,

  • dr Jacek J. Nowak, em. prof. SW, doradca ICPPC
  • mgr Anna Szmelcer, przewodnicząca Stowarzyszenia Polska Wolna od GMO
  • sir Julian Rose, rolnik, pisarz, dyrektor ICPPC
  • mgr Jadwiga Łopata, laureatka ekologicznego Nobla, dyrektorka ICPPC
  • Paweł Połanecki, niezależny ekspert Koalicja Polska Wolna od GMO
  • mgr inż. Anna Bednarek, przewodnicząca Stowarzyszenia Best Proeko
  • mgr inż. Edyta Jaroszewska-Nowak i Józef Nowak, gospodarstwo ekologiczne

Adres do Korespondencji:
Stowarzyszenie Polska Wolna od GMO
ul. Jagiellońska 21
44-100 Gliwice

Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi – ICPPC
34-146 Stryszów 156, tel./fax +48 33 8797114
e-mail: biuro@icppc.pl 

Podmioty wnoszące niniejszy list-petycję w ramach konsultacji zgadzają się na publiczne udostępnianie treści tego listu-petycji oraz danych tele-adresowych.