Cywilizacja ,która traci różnorodność swoich nasion i niszczy ziemię jest umierającą cywilizacją „

Adresat
Premier Rządu
Donald Tusk

Szanowny Panie Premierze

Domagamy sie natychmiastowego zatrzymanie procesu prywatyzacji Kieleckiego Przedsiębiorstwa Nasiennego „Centrala Nasienna” w Kielcach.
Sprzedając ten bezcenne skarb tracimy ogromną pulę genową, w tym bardzo ważną bazę rodzimych roślin motylkowych, które są ważne dla hodowców zwierząt jak i dla jakości wytwarzanej żywności.
Prywatyzacja Kieleckiego Przedsiębiorstwa Nasiennego „Centrala Nasienna” w Kielcach to zaprzepaszczenie i lekceważenie dorobku wielu lat pracy pokoleń polskich naukowców i rolników. Uzyskane różnorodne, wysokiej jakości odmiany roślin dostosowanych do naszych warunków klimatycznych i glebowych są skarbem narodowym, są bezcenną bazą materiału siewnego dla rolników, a dla konsumentów gwarancją dostępu do polskiej zdrowej i wysokiej jakości żywności, która cieszy się dobrą marką na rynku wspólnotowym. Prywatyzacja ta jest kolejnym zagrożeniem, zaprzepaści szansę rozwoju gospodarczego Polski, szansę rozwoju rolnictwa oraz szansę ograniczenia bezrobocia na wsi i w przetwórstwie rolno spożywczym.

„Cywilizacja ,która traci różnorodność swoich nasion i niszczy ziemię
jest umierającą cywilizacją ” Dominique Guillet „The seeds of Kokopelli”

Czy szacując wartość Kieleckiego Przedsiębiorstwa Nasiennego „Centrala Nasienna” w Kielcach wzięto pod uwagę straty wynikłe z ograniczenia rolnikom dostępu do materiały nasiennego?
Co oferuje Pan i Pana Rząd rolnikom w zamian i za jaka cenę?
Co oferuje Pan i Pana Rząd konsumentom?
Na ile wycenia Pan i Pana Rząd bezpieczeństwo żywieniowe Polaków?

Panie Premierze te nieliczne jeszcze w rękach Polaków nasiona nie są własnością Pana ani Pana Rządu, ale są własnością przyszłych pokoleń Polaków, są naszym wspólnym dobrem, są dziedzictwem godnym szczególnej ochrony.
Nasze nasiona są najcenniejszym skarbem i nie są na sprzedaż !!!
Polska już straciła wiele swoich dobrych nasion przy wcześniejszej prywatyzacji innych Przedsiębiorstw Nasiennych.
Z krajowego rejestru wynika, że odmian rzepaku pozostało tylko 18%, odmian polskiej kukurydzy 23%, odmian buraka cukrowego29% …
Panie Premierze domagamy się podjęcia natychmiastowych działań zapobiegawczych, które uchronią przed wyniszczeniem nasze rodzime rolnictwo i gospodarkę. Domagamy się wstrzymania procesu prywatyzacji Kieleckiego Przedsiębiorstwa Nasiennego „Centrala Nasienna”
Prywatyzacja Kieleckiego Przedsiębiorstwa Nasiennego „Centrala Nasienna” w Kielcach jest
zagrożeniem dla naszego rolnictwa i bezpieczeństwa żywnościowego Polski.
Z poważaniem

Anna Szmelcer,
prezes Stowarzyszenia „Polska Wolna od GMO”

Do wiadomości
Przewodniczących kół poselskich
Ministra Skarbu Państwa
media

Prywatyzacja Centrali nasiennych

Odpowiedz Ministra skarbu

cytaty:

Na świecie hodowla i postęp biologiczny prowadzone są w firmach prywatnych o dużej koncentracji i zwykle o charakterze międzynarodowym, a często światowym  jak np Monsanto

mało ważna Centrala, bo gdzieś tam  daleko od Warszawy w świętokrzyskim .…..

Z informacji uzyskanych od Spółki wynika, że udział Spółki Kieleckie Przedsiębiorstwo Nasienne „Centrala Nasienna” w Kielcach Sp. z o.o. w sprzedaży kwalifikowanego materiału siewnego nasion roślin rolniczych i ziemniaków sadzeniaków na rynku lokalnym wynosi 87 %, natomiast na rynku krajowym 4,5 %. W pozostałych grupach towarowych udział Spółki na rynku lokalnym wynosi 28 %, natomiast na rynku krajowym 0,7 %.

MINISTERSTWO   SKARBU   PAŃSTWA

DEPARTAMENT PRYWATYZACJI

00-522 Warszawa ul. Krucza 36/Wspólna 6              tel: 22 695 87 22, 22 695 87 05 tax: 22 695 88 18

Warszawa, dnia 22 kwietnia 2011 r. DPR-AK-428-41/1 l(MSP/DPR/4878/l 1)RO

 

Stowarzyszenia „Polska Wolna od GMO’

Ul. Jagiellońska 21 44-100 Gliwice

W odpowiedzi na pismo Stowarzyszenia „Polska Wolna od GMO” z dnia 13 kwietnia 2011 r. Departament Prywatyzacji Ministerstwa Skarbu Państwa, realizujący proces prywatyzacji Spółki Kieleckie Przedsiębiorstwo Nasienne „Centrala Nasienna” w Kielcach Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach, informuje uprzejmie, co następuje.

W chwili obecnej spółki rolno-spożywcze Skarbu Państwa pozostają w gestii Ministerstwa Skarbu Państwa, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Jednostek Naukowo Badawczych.

MRiRW poprzez Agencję Nieruchomości Rolnych nadzoruje aktualnie tzw. spółki „strategiczne”, których wykaz znajduje się w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 kwietnia 2003 roku w sprawie wykazu spółek hodowli roślin uprawnych oraz hodowli zwierząt gospodarskich o szczególnym znaczeniu dla gospodarki narodowej (Dz.U. Nr 80, póz. 726 z późn. zm./. Zbycie akcji lub udziałów w spółkach wymienionych w rozporządzeniu wymaga zgody Rady Ministrów.

Pod nadzorem Ministra Skarbu Państwa aktualnie znajdują się podmioty działające jako spółki prawa handlowego z branży rolniczej i otoczenia rolnictwa, w których Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra Skarbu Państwa posiada 100% lub ponad 50% akcji/udziałów oraz spółki, w których jest akcjonariuszem/udziałowcem większościowym wraz z podmiotami kontrolowanymi przez Skarb Państwa.

Na świecie hodowla i postęp biologiczny prowadzone są w firmach prywatnych o dużej koncentracji i zwykle o charakterze międzynarodowym, a często światowym. Hodowla państwowa czy realizowany w podmiotach Skarbu Państwa postęp biologiczny to rozwiązanie wyjątkowe. Pojedyncze firmy państwowe w innych krajach powoływane są na potrzeby utrzymania banku genów, ras regionalnych, podtrzymania tradycyjnych praktyk rolniczych (konie lipicjańskie w Austrii) i zwykle nie mają charakteru spółek prawa handlowego, lecz fundacji lub ośrodków badawczo rozwojowych (OBR). Stosowane jest również finansowanie ze środków publicznych zadań hodowlanych w firmach prywatnych za pośrednictwem programów uprzednio notyfikowanych przez KE.

Dla spółek strategicznych zostaną wypracowane odpowiednie, dostosowane do ich specyfiki, ścieżki prywatyzacyjne lub zaproponowane inne zasady funkcjonowania adekwatne do stosowanych w UE.

Wszystkie pozostałe spółki, które nie zostaną zaliczone do grupy spółek „strategicznych”, powinny zostać sprywatyzowane, na zasadach ogólnych wynikających z ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji, w celu stworzenia im normalnych warunków funkcjonowania na rynku.

Spółka Kieleckie Przedsiębiorstwo Nasienne „Centrala Nasienna” w Kielcach Sp. z o.o została objęta przyjętym uchwałą Rady Ministrów w dniu 22 kwietnia 2008 r. „Planem Prywatyzacji na lata 2008-2011″ (Spółka nie znajduje się na żadnej liście podmiotów wyłączonych z prywatyzacji; nie jest również zaliczona do spółek „strategicznych”).

Spółka powstała w wyniku komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego (akt notarialny z dnia 24 listopada 2000 r.). Została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 12 grudnia 2000 r. Skarb Państwa jest właścicielem 100% udziałów Spółki.

Realizując „Plan Prywatyzacji” Ministerstwo Skarbu Państwa podejmuje działania zmierzające do sprzedaży 70% udziałów należących do Skarbu Państwa w trybie aukcji ustnej ogłoszonej publicznie, tj. na podstawie art. 33 ust. l pkt 5 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji /j.t. Dz. U. z 2002 r. Nr 171, póz. 1397, z późn. zm./.

Po dokonaniu sprzedaży udziałów Skarbu Państwa uprawnieni pracownicy i rolnicy otrzymaj ą udziały w Spółce zgodnie z przytoczonymi niżej przepisami:

  • na   podstawie   art.   36   ustawy   o   komercjalizacji   i prywatyzacji   uprawnionym
    pracownikom przysługuje prawo do nieodpłatnego nabycia do 15% akcji objętych przez
    Skarb Państwa w dniu wpisania spółki do rejestru;
  • zgodnie z art. 37 rolnikom przysługuje prawo do nieodpłatnego nabycia do 15% akcji
    objętych przez Skarb Państwa w dniu wpisania spółki do rejestru.

Zgodnie z art. 32 ust. l ww. ustawy przed zaoferowaniem do zbycia akcji Skarbu Państwa minister właściwy do spraw Skarbu Państwa dokonuje lub zleca dokonanie analizy mającej na celu oszacowanie wartości przedsiębiorstwa spółki, w tym ustalenie sytuacji prawnej majątku spółki.

Oszacowanie wartości Spółki Kieleckie Przedsiębiorstwo Nasienne „Centrala Nasienna” w Kielcach Sp. z o.o zostało sporządzone w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lutego 2009 r. w sprawie analizy spółki przeprowadzanej przed zaoferowaniem do zbycia akcji należących do Skarbu Państwa /Dz.U. Nr 37, póz. 288, z późn. zm./. Celem sporządzenia wyceny było określenie aktualnej wartości rynkowej Spółki dla celów prywatyzacji. Wycenę opracowano w oparciu o informacje uzyskane przez doradcę MSP w trakcie wizji lokalnych, dane oraz dokumenty dostarczone przez Spółkę. Doradca oświadczył, iż dokonał eksperckiej weryfikacji używanych danych, informacji, materiałów

Sprawę prowadzi: Agnieszka Kazalska, te/. (22) 695 97 09

źródłowych pod względem ich aktualności. Wycenę opracowano w założeniu prawdziwości dokumentów i informacji otrzymanych od Zarządu Spółki. Korzystano także z licznych źródeł internetowych. Nie ukryto żadnych faktów, które mogłyby mieć wpływ na wartość Spółki. Doradca MSP stwierdził, iż w trakcie wyceny uwzględniono także zmienności czynników makroekonomicznych, oddziaływanie zjawisk koniunkturalnych, ryzyko krajowe. W związku z powyższym oszacowana wartość rynkowa Spółki może zostać wykorzystana dla potrzeb prywatyzacji.

Z informacji uzyskanych od Spółki wynika, że udział Spółki Kieleckie Przedsiębiorstwo Nasienne „Centrala Nasienna” w Kielcach Sp. z o.o. w sprzedaży kwalifikowanego materiału siewnego nasion roślin rolniczych i ziemniaków sadzeniaków na rynku lokalnym wynosi 87 %, natomiast na rynku krajowym 4,5 %. W pozostałych grupach towarowych udział Spółki na rynku lokalnym wynosi 28 %, natomiast na rynku krajowym 0,7 %.

Z uwagi na udział w rynku krajowym produktów oferowanych przez KPN „Centrala Nasienna” w Kielcach Sp. z o.o. nie można stwierdzić, iż jej prywatyzacja jest „zagrożeniem dla naszego rolnictwa i bezpieczeństwa żywieniowego Polaków”.

Pragnę jednocześnie przytoczyć przykład Centrali Nasiennej Sp. z o.o. z siedzibą w Środzie Śląskiej, która została sprywatyzowana 7 lipca 2009 r. Większościowym udziałowcem Spółki została firma hodowlano-nasienna SAATBAU LINZ z siedzibą w Linz -Austria. Od tego momentu Centrala Nasienna w Środzie Śląskiej jest firmą córką w międzynarodowej korporacji hodowli kukurydzy, zbóż i rzepaku – Saatabu Linz. Prywatyzacja nie tylko nie zmieniła profilu działalności Spółki, ale także przyczyniła się do jej rozwoju poprzez inwestycje, modernizacje, system szkoleń pracowniczych, niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania podmiotu. Programy badawczo-rozwojowe realizowane przez SAATBAU LINZ opierają się na wykorzystaniu najnowszych technologii i nieustannie doskonalonych metod badawczych. Celem SAATBAU LINZ jest uzyskanie odmian charakteryzujących się wysoką jakością ziarna, wysokim plonowaniem, zdrowotnością oraz łatwością przerobu.

Spółka Kieleckie Przedsiębiorstwo Nasienne „Centrala Nasienna” Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach jest prywatyzowana w oparciu o ustawę o komercjalizacji i prywatyzacji, zgodnie z przyjętym przez Radę Ministrów „Planem Prywatyzacji”. Jedynie przekształcenie jej w podmiot prywatny pozwoli na efektywniejsze funkcjonowanie na rynku, w tym możliwości dopływu kapitału oraz korzystania z przywilejów, które przysługują sektorowi małych i średnich przedsiębiorstw prywatnych.


Do wiadomości:

  1. Sekretariat Prezesa RćKjyK/tinistrów
  2. Departament Skarg^Wniosków i Obsługi Rady do Spraw Uchodźców KPRM

Spnnv<ipr<n\-citki: Agnieszka Kuzulska, lei. 122) 695 97 09