Statut

Statut Stowarzyszenia Polska Wolna od GMO

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne
§ 1
1. Stowarzyszenie Polska Wolna od GMO zwane dalej Stowarzyszeniem jest dobrowolnym,
samorządnym zrzeszeniem, posiadającym osobowość prawną.
2. Siedzibą Stowarzyszenia są Gliwice.
3. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a dla
realizowania swoich celów może także prowadzić działalność za granicą.
4. Stowarzyszenie może być członkiem innych organizacji powołanych do realizacji
podobnych celów, w kraju i za granicą.
5. Stowarzyszenie opiera swą działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swoich
działań może zatrudniać pracowników oraz powoływać biura.

ROZDZIAŁ II
Cele Stowarzyszenia
§ 2
Celem Stowarzyszenia jest w szczególności :
1. Obrona Polski przed GMO(genetycznie zmodyfikowanymi organizmami) oraz
propagowanie następującego stanowiska:
-Nie jest możliwe współistnienie upraw genetycznie zmodyfikowanych obok upraw bez
GMO, dopuszczenie do współistnienia doprowadzi do niekontrolowanego i niemożliwego do
zatrzymania zanieczyszczenia upraw naturalnych.
-GMO stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia ludzi i zwierząt, środowiska naturalnego,
rolnictwa i lokalnej ekonomii.
-Zakaz genetycznie modyfikowanych upraw umożliwi wykorzystanie naturalnych walorów
polskiego rolnictwa i przyczyni się do ochrony bioróżnorodności oraz ochrony naturalnego
łańcucha pokarmowego.
-Jedynym skutecznym sposobem obrony przed GMO jest wprowadzenie na terenie Polski
całkowitego zakazu na uwalnianie do środowiska naturalnego genetycznie zmodyfikowanych
organizmów i całkowitego zakazu na wprowadzanie GMO do produktów żywnościowych i
pasz.
-Konieczne jest podjęcie współpracy z innymi krajami w celu rozszerzenia całkowitego
zakazu na całą Europę.
-Konieczne jest, aby społeczne fundusze przeznaczano na badania i rozwój polskiego,
tradycyjnego i ekologicznego rolnictwa
2. Upowszechnianie rolnictwa tradycyjnego i ekologicznego oraz promocja jego
produktów wśród konsumentów.
3. Reprezentowanie interesów konsumentów i producentów produktów rolnictwa
tradycyjnego i ekologicznego.
4. Ochrona dziedzictwa przyrodniczego oraz środowiska życia i zdrowia ludzi.
5. Ochrona dóbr naturalnych, praw natury i życia.
6. Działania na rzecz wielokierunkowego rozwoju wsi, a w szczególności: poprawy
warunków życia, wyrównywania szans rozwoju młodzieży miejskiej i wiejskiej,
kultywowanie kultury i tradycji polskiej wsi jako bezcennych wartości dziedzictwa
narodowego oraz rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych
7. Rozwój nauki, edukacji, oświaty i wychowania, szczególnie na terenach wiejskich
8. Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich
9. Promocja i poprawa walorów polskiej wsi, jako podstawy bytu dla jej mieszkańców i
miejsca wypoczynku dla turystów.
10. Integracja osób, społeczności i organizacji krajowych oraz międzynarodowych
realizujących podobne cele
§3
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
a)Wydawanie oświadczeń, lobbing wśród władz samorządowych i państwowych
b)Organizowanie wszelkich działań edukacyjnych, akcji bezpośrednich (wolnych od
przemocy), współpracę z innymi krajami.
c)Stosowanie różnych form upowszechniania idei rolnictwa tradycyjnego i
ekologicznego
d)Inspirowanie i wspieranie wszelkiej działalności członków zgodnej z celami
Stowarzyszenia
e)Współdziałanie z innymi organizacjami pozarządowymi, organami
państwowymi i samorządowymi
f)Działalność wydawniczą
§4
Stowarzyszenie prowadzi nieodpłatną działalność pożytku publicznego sklasyfikowaną w
PKD, jako:
1. 58.11.Z Wydawanie książek;
2. 58.13.Z Wydawanie gazet;
3. 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków;
4. 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza;
5. 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych;
6. 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej
niesklasyfikowana;
7. 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;
8. 94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej
niesklasyfikowana.
§5
Stowarzyszenie prowadzi odpłatną działalność pożytku publicznego sklasyfikowaną w PKD,
jako:
1. 58.11.Z Wydawanie książek;
2. 58.13.Z Wydawanie gazet;
3. 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków;
4. 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza;
5. 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych;
6. 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej
niesklasyfikowana;
7. 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;
8. 94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej
niesklasyfikowana.
§6
1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą.
2. Działalność gospodarcza może być prowadzona wyłącznie jako dodatkowa w
stosunku do działalności pożytku publicznego.
3. Dochód z działalności gospodarczej nie może być przeznaczony do podziału między
członków.
4. Odpłata i nieodpłatna działalność pożytku publicznego oraz działalność gospodarcza
wymagają rachunkowego wyodrębnienia w stopniu umożliwiającym określenie
przychodów, kosztów i wyników każdej z tych działalności, z zastrzeżeniem
przepisów o rachunkowości.
5. Nie można prowadzić odpłatnej działalności pożytku publicznego i działalności
gospodarczej w odniesieniu do tego samego przedmiotu działalności.
6. Nadwyżkę przychodów nad kosztami przeznacza się na działalność pożytku
publicznego.

ROZDZIAŁ III
Członkostwo
§ 7
Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby (również obcokrajowiec) fizyczne.
§ 8
Członkostwo powstaje po złożeniu pisemnej deklaracji kandydata i podjęciu uchwały przez
Zarząd z chwilą opłacenia pierwszej składki.
§ 9
Członkostwo ustaje uchwałą Zarządu z przyczyn:
a) Pisemnej rezygnacji z członkostwa,
b) Nieprzestrzegania statutu, regulaminu wewnętrznego lub działania na szkodę
Stowarzyszenia
c) Nieuregulowanie bieżącej składki do końca roku kalendarzowego
d) Pozbawienia praw publicznych,
e) Śmierci członka
§ 10
Członkowie Stowarzyszenia mają prawo do:
1. Uczestniczenia w Walnym Zebraniu Członków
2. Głosowania podczas Walnych Zebrań Członków
3. Kandydowania do władz Stowarzyszenia
4. Uzyskiwania bieżącej informacji o działalności Stowarzyszenia
5. Składania do Zarządu pisemnie uzasadnionego wniosku, podpisanego przez 3/5
członków o zwołanie Walnego Zebrania Członków
6. Odwołania do Komisji Rewizyjnej od uchwały Zarządu w ciągu 30 dni od dnia jej
doręczenia
7. Odwołania do Sprawozdawczego Walnego Zebrania Członków ciągu 30 dni od
doręczenia decyzji Komisji Rewizyjnej .Prawo to nie przysługuje, jeśli decyzja o
skreśleniu nastąpiła wskutek nieopłacenia należnych składek. Skreślenie z listy
członków jest skuteczne po zakończeniu najbliższego Sprawozdawczego Walnego
Zebrania Członków odbywającego się po decyzji Komisji Rewizyjnej, jeśli jej decyzja
nie zostanie odwołana przez Walne Zebranie.
§ 11
Obowiązkiem członków Stowarzyszenia jest w szczególności:
1. Przestrzeganie statutu i regulaminu wewnętrznego.
2. Stosowanie się do uchwał władz Stowarzyszenia.
3. Czynny udział w pracach Stowarzyszenia.
4. Troska o dobro i rozwój Stowarzyszenia.
5. Regularne i terminowe płacenie składek członkowskich .

ROZDZIAŁ IV
Władze i organizacja Stowarzyszenia
§ 12
Władzami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zebranie Członków
2. Zarząd
3. Komisja Rewizyjna
§ 13
Ciałem doradczym Zarządu jest Rada Ekspertów powoływana w drodze uchwały przez
Zarząd. Zadaniem Rady jest udzielanie opinii i doradztwo.
§ 14
Walne Zebranie Członków zwoływane jest z zastrzeżeniem § 15 uchwałą Zarządu i odbywa
się:
1. Sprawozdawcze – corocznie i nie później, niż do 31 marca
2. Wyborcze – co trzy lata
3. Z inicjatywy Zarządu lub w ciągu 30 dni od dnia otrzymania pisemnego wniosku
określającego i uzasadniającego sprawy wymagające pilnego rozpatrzenia, a
składanego przez:
a) Komisję Rewizyjną,
b) 3/5 członków Stowarzyszenia.
4.O miejscu, terminie i porządku obrad Zarząd powiadamia członków co najmniej 14 dni przed
terminem Walnego Zebrania Członków pocztą mailową lub w innej formie.
§ 15
Walne Zebranie Członków wyjątkowo może być zwoływane uchwałą Komisji Rewizyjnej w
sytuacji , gdy Zarząd nie zwołuje Walnego Zebrania w wymaganych terminach .
§ 16
1. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów przy
obecności:
a) w pierwszym terminie – co najmniej połowy ogólnej liczby członków (kworum);
b) w drugim terminie, wyznaczonym w tym samym dniu 15 minut później
od pierwszego terminu – bez względu na liczbę członków uprawnionych do głosowania.
2.W razie równości głosów, głosem rozstrzygającym jest głos Przewodniczącego
Zebrania.
§ 17
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy
1. Wybór w tajnym głosowaniu:
a) Zarządu
b) Komisji Rewizyjnej
2. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowych, preliminarzy wydatków oraz
wniosków Komisji Rewizyjnej
3. Określanie kierunków działalności Stowarzyszenia
4. Podejmowanie uchwał o zmianie statutu, rozwiązaniu Stowarzyszenia
5. Udzielanie absolutorium Zarządowi i Komisji Rewizyjnej
6. Uchwalanie:
a) Wysokości składki członkowskiej
b) Regulaminu wewnętrznego Stowarzyszenia
c) Rozstrzyganie odwołań od decyzji Komisji Rewizyjnej,
§ 18
Kadencja władz Stowarzyszenia trwa 3 lata. Uzupełnienia do składu, w trakcie trwania
kadencji, dokonuje organ, w którym nastąpił wakat, jednak ilość powołanych w ten sposób
członków nie może przekroczyć 2/5 ustalonego składu organu władz Stowarzyszenia.
§ 19
1. Zarząd składa się z 3 do 5 osób. Niezwłocznie po wyborach Zarząd konstytuuje się
wybierając ze swego grona:
– przewodniczącego,
– wiceprzewodniczącego pełniącego również funkcję sekretarza
– skarbnika.
2. Uchwały na posiedzeniach Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, przy
obecności co najmniej połowy jego członków. W razie równości głosów, głosem
rozstrzygającym jest głos przewodniczącego
3. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej, niż co kwartał i są protokołowane.
§ 20
Do obowiązków i kompetencji Zarządu należy:
1. Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków .
2. Podejmowanie uchwał o skreślaniu i przyjmowaniu nowych członków; prowadzenie
rejestru członków Stowarzyszenia aktualizowanego co najmniej raz w roku i nie
później, niż przed każdym Walnym Zebraniem.
3. Uchwalanie planów działalności i budżetu Stowarzyszenia.
4. Podejmowanie decyzji o rozpoczęciu działalności gospodarczej, jej zakresie oraz o
zawieszeniu działalności gospodarczej.
5. Zwoływanie Walnego Zebrania Członków.
6. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz przez przewodniczącego lub
wskazanego przez niego członka Zarządu.
7. Proponowanie wysokości składki członkowskiej.
8. Do zaciągania zobowiązań majątkowych upoważnieni są przewodniczący i skarbnik
łącznie lub wiceprzewodniczący , skarbnik i członek Zarządu łącznie.
§ 21
Członkiem zarządu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo
umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
§ 22
Organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia jest Komisja Rewizyjna. Składa się ona z
trzech członków, którzy bezpośrednio po wyborze, wybierają spośród siebie
przewodniczącego. Komisja przeprowadza nie rzadziej, niż raz w roku kontrole działalności
Stowarzyszenia. Sporządzone sprawozdania oraz wnioski przedkłada Walnemu Zebraniu
Członków. Komisja jest zobowiązana w ciągu 60 dni rozpatrzyć odwołanie członka od
decyzji Zarządu . Uchwały Komisji zapadają zwykłą większością głosów przy obecności
minimum połowy jej członków. W przypadku równej liczby głosów, decyduje głos
przewodniczącego.
§ 23
1. Członkowie komisji rewizyjnej nie mogą być członkami zarządu ani pozostawać z
nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa,
powinowactwa lub podległości służbowej.
2. Członkowie komisji rewizyjnej nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za
przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
3. Członkowie komisji rewizyjnej nie pobierają wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji
w takim organie.

ROZDZIAŁ V

Majątek Stowarzyszenia
§ 24
Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów,
dotacji, dochodów z własnej działalności .
§ 25
Składka członkowska jest opłatą za 1 rok kalendarzowy płatną do 31 marca za dany rok.
§ 26
Zabrania się:
a. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do
jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie,
członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we
wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z
tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”;
b. przekazywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich
osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli
przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
c. wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz
ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to
wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego;
d. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji,
członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w
stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

ROZDZIAŁ VI

Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia
§ 27
Zmiana statutu Stowarzyszenia może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania
Członków podjętej większością 2/3 obecnych.
§ 28
Rozwiązanie Stowarzyszenia może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania
podjętej zwykłą większością ogółu członków uprawnionych do głosowania.
§ 29
Niniejszy Statut obowiązuje z dniem uchwalenia.

Statut stowarzyszenia (wersja do pobrania)